په کابل کي دمعلومات اړیکه

عبدالمجیب خلوتگر
+93-77-4409923
اجراییویي ریس

ړپیام استوول

  ړپیام استوول

   په مزار شریف کي دمعلومات اړیکه

   مبینه خیر اندیش ساعی
   +93-700-513576
    د سیمه اییز دفتر مدیر

   په جلال آباد کي دمعلومات اړیکه

   محمد آصف امین
   +93-798-410589
   د سیمه اییز دفتر مدیر

   ړپیام استوول

    ړپیام استوول

     په قندهار کي دمعلومات اړیکه

     عبدالسمع غیرتمل
     +93-700-306176
     د سیمه اییز دفتر مدیر

     په هرات کي دمعلومات اړیکه

     حامد مومن
     +93-796-307032
      د سیمه اییز دفتر مدیر

     ړپیام استوول