دزابل ولایت پولیس ددی کړنی څخه د زابل ولایت د ملی تلویزون خبریالمحمد یعقوب شرافت، دوزنی په تور دیو تن مظنون دنیونی څخه خبر ورکوی. دپولیس یوه افسر پولیس په زابل کی دنی دفتر ته ویلی او وایی چی تحقیقات دنوموړی کس څخه جریان دارد.

دنی دفتر چی دافغانستان دآزادورسنیو ملاتړ اداره ده د یوتن مظنون کس چی د محمد یعقوب شرافت دملی تلویزیون دخبریال نیونه یو پرمختګ دعدالت د تحقق په وړاندی بولی د کشفی، عدلی او قضایی څانګو څخه غواړی ترڅو دا قضیه دڅرګندی محکمی په دایرولو سره دتورن شخص ته دمجازاتو په ورکولو سره یا برائتورکولو سره ادامه ورکړی .

دنی دفتر چیدافغانستان دآزادورسنیو ملاتړ اداره ده دزابل په ولایت کی د پولیس د هڅو نه د زابل ولایت کی د قاتل په پیژندنه کی هرکلی کوی او دتاوتریخوالی دعاملانو دنیونی او هغوی ته دپیژندنی اود جزا په ورکولو سره هرکلی کوی او دعدالت غوښتونکی دی .

د ملی تلویزون خبریال محمد یعقوب شرافت، دتلی دمیاشتی پر۲۵دقلات ښار په مرکز کی دګولی په ویشتلو سره په شهادت ورسید.