نی د داسی سیالیو په لاره اچول چی په هغی کی د اسلام د ستر پیامبر سپکاوی تصویرونو دسیالی په لاره اچول ، دبیان او ادیان دعقیدی او آزادی صریح سرغړونه بولی .

د بیان آزادی د بشری اصولو یو منل شوی اصل بلل کیږی خو دا اصل  دیوه ارزښت په عنوان  نورو ادیانو ته د احترام کولو په شرط قد اوچت کړی دی .

له بله پلوه د نړیوال بشری حقونو داعلامیی او د مدنی او سیاسی نړیوال میثاق  د دوو نړیوال سندو په اساس د بیان آزادی د مدهب آزادی او حق په رسمی ډول پیژندل شوی او دواړو ته احترام یو اصل شمیرل کیږی.

د داسی یوی سیالۍ په لاړه اچول  چی د ټولی نړی شل په سلو کی  یو ستر جمعیت ته  چی شمیر یی اووه میلیارده تنو ته رسیږی  سپکاوی دی  او ددوی احساساتوته زیان رسوی .

نی د آزادو رسنیو د ملاټر کوونکی په حیث په جدی ډول د ټولو نړیوالو بیسټونو په خاص ډول د ملګرو ملتونو د بشری حقونو د شورا نه غوښتنه کوی چی دد اسی سیالیو مخه ونیسی

نی په دی باور دی چی د اسلام ستر پیا مبر د تاریخ په اوږدو کی د بیا ن د آزادی  او دنورو باورونه ته احترام د  ملاټر کوونکو له ډلی نه  وو .

د داسی  دسپکاوی ډک سیالیو په لاره اچول بشری حقونو ، انسانیت  او بشریت ته یو لوی اهانت بلل کیږی.