له تیری شپی راهیسی د مسیج لیګل غیر فعال دی چی د افغانستان ښاریان له دی امله ډیری زیاتی ستونزی لری.
ټولی رسنی او د نظارت نهادونه غواړی چی د مسیج له لاری د خپلو ښاریانو سره معلومات شریک کړی او خپاره یی کړی. د مسیج قطع کیده لو رسنی او نظارت کوونکی نهادونه له ستونزو سره مخامخ کړی او د معلوماتو تبادله یی له ستونزو سره مخامخ کړی . له لوړ پوړو چارواکو څخه په جدی ډول غوښتل کیژی چی د مسیج لیژلو سیستم جوړ کړی تر څو د افغانستان خلک د ټولټاکنو له معلومااتو څخه برخمن شی. د مسیج قطع کیدل کولای شی چی په افغانستان کی په میلیونونو خلک له معلومااتو څخه محروم کړی چی د د هیواد د اساسی قانون له ۵۰ مادی سره خلاف دی.
نی په افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره د دولت دغه کړنه د په جدی ډول سره د اساسی قانون په خلاف بولی او بیان د آزادی خلاف یو عمل دی . یو ځل بیا په جدی ډول سره له دولتی چارواکو څخه په جدی ډول سره غوااړی چی دمسیج فعالیت فعاله کړی تر څو د افغانستان خلک د ټولټاکنو په هکله معلومات تر لاسه کړی.