د قندهار ولایت داطلاعاتو او کلتور وزارت، د هغه ولایت د رسنیو څخه غوښتی چی دانجونو په اواز کی د زمزمو د نشرولو څخه په رادیویی سمیزو رادیو ګانو کی ډډه وکړی .

دا غوښتنه دکندهار ولایت داطلاعاتو او کلتور وزارت داساسی قانون د۳۴ مادی پرخلاف اودافغانستان ټولنیزو رسنیو دمندرج قانون سره په مغایرت کی دی چی په هغه کی راغلی دی : هیڅ دولتی او غیر دولتی ارګان په نشراتی چارو کی د مداخلی حق نه لری او هر ډول د محدودیت اعمالول پر رسنیو باندی یوازی دقانون پر مبنای صورت مومی .

سیمیز دودونه او رواجونه هیڅ حقوقی جنبه نه لری .

دافغانستان د رسنیو څخه دملاتړ اداره نی د کندهار ولایت دچارواکو څخه غوښتنه کوی چی پر رسنیو باندی دمحدودیتونو داعمالو خنډ وګرځی او اجازه ورنکړی چی دکندهار ولایت داطلاعاتو او کلتور ریاست په غیرقانونی ډول دهغه ولایت پر رسنیو باندی فشار راوړی .