ټاکنۍ دولسواکی یو مهم او اساسی پروسی په توګه ، به هغه صورت کی دمنلو وړ دی چی  قوانین او حقوقى اسناد دهغوی  په هکله صراحت ولری.

یو شمیر خبریالان د هرات په ولایت کی پرون شنبه د١٣٩٧، کال دزمری ١٣ دری تنه یی دخپل استازو په حیث دحکومت درسنیو په ګډه کمیټه کی  وتاکل .

ټاکنۍ په قطعی ډول کی کیدای شی  چی دقانون په رڼا کی خپل مشروعیت او ښایستوالی حاصل کړی، نه د هغه بر عکس.  دحکومت درسنیود ګډی کمیټی  طرزالعمل  کی ، ټاکنی درسنیزوټولنو داستازو دټاکنی په موخه یو کړنی په توګه  پدی کمیټو کی صراحت نه لری .

عبدالمجیب خلوتگردنی دفتر  رئیس په دی هکله وایی : ” هغه څه چی دهرات په ولایت د ټاکنی او دهغه بروسی ته داحترام ترڅنګ چی صورت موندلی دی  دګډو کمیټو د او هر هغه څه چی ددی کمیټو دغړو په هکله  تصریح شوی دی ، موږ ته  د قانون په توګه اجرا او منلو وړ دی. ”

دا په داسی حال کی ده  چی د هرات رسنیزی ټولنی  دا ټاکنی  سلیقه‌اى یا په خپله خوښه بولی  . دیوه رسنیزی بنسټ مسوول پههرات کی داسی وایی : “دا ټاکنی ددو سیمیزو تلویزونو دکارکونکو تر منځ  صورت موندلی دی او هرات تولنیزه رسنی حتی دهغه څخه خبر نه دی ”

نى ددی ترڅنګ  چی ددی ادعا در رد او یا تأیید په هکله  نظرنه لری ، دټولو رسنیزو دمحترمو دوستانو څخه په هرات کی دا غوښتنه لری ترڅو د طرزالعمل پر بنسټ چی دحقوقی اسنادو په چوکاټ  کی شمیرل کیږی عمل وکړی  او قانون‌منل دمهم سکتور په توګه او دنظام دڅلورمی قویی په توګه  ننداری ته کښیږدی.

نى درسنیو او ژورنالیستانو دبنستونو د فدراسیون څخه  ددی موضوع د حل په موخه  د فدراسیون پریکړی ته منتظر او په تمه دی