پداسی حال کی چی مالی او اقتصادی ستونزو دټولو رادیو ګانو یوه لویه ستونزه ده. خو دنی ددفتر سروی پر اساس چی تر سره کړی ده د ۱۲۰ رادیو ګانو څخه چی د هغه په اړوند سروی صورت موندلی ده، دهغه نه ۹۰ رادیوی خپلی ستونزی اقتصادی ښودلی دی ، پداسی حال کی چی ۶۱ رادیو و بیا امنیتی ستونزی دخپل کار عمده ننګونی بللی دی ، ددی سروی پر اساس ؛ د مسلکی ښځینه کارکوونکو نه شتون بیا په دریمه درجه کی قرار لری . ۷۵ په سلو کی بیا اقتصادی ستونزی دخپلو عمده ستونزو څخه شمیری پداسی حال کی چی نیمایی رادیوګانی بیا امنیتی ستونزی دعمده مشکلاتو څخه شمیری .

د هغه ۲۶ رادیو ګانو څخه چی په کابل کی نشرات لری ، ۸۴ په سلو کی اقتصادی ستونزی ، ۸ په سلو کی امنیتی او ۸ په سلو کی بیا دتخنیکی وسایلو نه شتون دخپلو ستونزو څخه شمیری .

په مرکزی سیمو کی د۱۹ رادیوو سره اړیکی نیول شوی دی ، چی ټولو رادیوو اقتصادی ستونزی درلودی او په ضمن کی ۵۲ په سلو کی ددی زون رادیووی امنیتی مشکل او ۲۶ په سلو کی دښځینه همکارانو نه شتون ،او ۲۱ په سلو کی معلوماتو ته نه لاسرسی دخپلو عمده ستونزو په عنوان یادونه کړی ده.

دجنوب زون څخه ۱۲ رادیو ګانو پدی سروی کی ګډون کړی ، ټولی دا رادیوی اقتصادی ستونزه لری .

خو ۵۸ په سلو کی ددی رادیو ګانو مدیران دامنیتی ستونزو سره ، ۲۶ په سلو کی د ښځینه مسلکی کارکونکو دنه شتون ۱۶ په سلو کی ددی رایوو ستونزه معلوماتو ته نه لاسرسیدخپل کار پر وړاندی بولی

دشمال په زون کی و د۳۰ رادیو ګانو سره اړیکی نیول شوی ، ټولو رادیو خپل عمده ستونزی د اقتصادی وبللی . ۷۶ په سلو حپلی ستونزی امنیتی ، ۱۴ په سلو کی د ښځینه کارکونکو نه شتون ، او ۱۰ په سلو کی بیا معلوماتو ته نه لاسرسی خپلی ستونزی بیان کړی .

دافغانستان په ځتیځ زون ګی ۸ رادیو په دی سروی کی ګډون کړی ، دی ټولو رادیو ګاو مالی او اقتصادی ستونزو څخه یادونه وکړه، ددی رادیو ګانو نیمایی دښځینه مسلکی کارکونکی خپل دوهمه درجه ستونزه بیان کړه او د هغه نیمایی نور بیا دتخنیکی وسایلو نه درلودل آو هم اطلاعاتو ته نه لاسرسی خپل دعمده ستونزو څخه بولی .

د افغانستان په سهیل کی ۱۲ رادیو ګانو په سروی کی ګډون کړی دی ؛ دی ټولو اقتصادی ستونزو لومړی درجه په دوهمه درجه کی امنیتی ستونزی څخه یادونه وکړه او پداسی حال چی ددی رادیو ګانو نیمایی برخه دمسلکی خبریالانو نه موجودیت دخپلو او معلوماتو ته نه لاسرسی بولی .

 

د ننگرهار، سمنگان، ارزگان، هرات، پروان غزنی، جوزجان، کندز، دایکندی، زابل، کندهار، هلمند، خوست، وردک، اوکڼر د مسلکی ښځینه کارکونکو نه شتون دمهمو ننګونو څخه بولی .چی ددوی په باورددی زیان درفع کولو په خاطر وقت نیوکی او لګښت نیونکی دی .

ددی رادیو ګانو مسوولین وایی وروسته له هغه چی بی امنیتی زیاته او جګړه دوامداره شوه له ټولو نه مخکی ښځو درسنیو څخه د خدای پا امانی وکړه .

د کابل شمال او ختیځ ولایتونه دبرښنا دنه شتون څخه شکایت لری او وایی پّ ځینو مواردو کی دبرښنا دلګښت ورکول ددی مالی توان څخه بهر دی .

دیادولو وړه ده چی ۱۷۵ رادیو ګانی څخه چی په ټول افغانستان کی فعالیت لری ، چی ددی شمیری څخه ۷ رادیوی د امنیتی ستونزو له کبله او هم مالی ستونزو له کبله نشرات په ټپه دریدلی دی .