ژورنالیستانوته داعانی یامرستی صندوق درسنیو دهغه کارکونکود کورنیوته  دپیسو دراټولواو مرستی په موخه دی  کوم چی په افغانستان کی وژل کیږی

د نی دیو نوښت په توګه، یوه  کمیټه  ددی صندوق د مدیریت وټاکل شو چی پنځه تنه ددی  کمیټی په رهبری کی شامل دی  او هم دوی میرمنی  په کښی شامل دی .اچی په هغه درسنیو اتحادیی او تولنی اوهم دارنګه مسلکی انجمنونه او دحقوق بشر موسسات شامل دی . دا کمیټه دځینو معیارونو دجوړولو په لټه کی ده ترڅو غوښتونکی کورني ته دمرستی اندازه او څرنګوالی وټاکي او مناسب توصیی هغوی ته  ارائه کړی. او نی به بیا دهغوی توصیی عملی کړی.

را ټول شوی پیس به درسنیو دکارکونکو  کورنیو ته ورکړی.

ورکړل شوی مبلغ هر غوښتونکی کورنی ته د۱۰۰ تر۱۲۰۰ ډالرو پوری هر متقاضی ته ورکړی . متقاضیان باید یک کتبی درخواست دمعلوماتو سره یوځای ړر ولیږی:

۱. دغوښتونکی نوم

۲. د کارمحل / دنده

۳. دپیسو دغوښتنی  مبلغ

۴. دپیسو د درخواست  دلیل

کوم  سازمان یا اشخاص چی مرستی کولو ته  مایل وی ، دوی طریقی یالاری موجودی دی  :

۱. کوم کسان چی په افغانستان کی دی  او دنی دفتر ونه ته لاسرسی لری، کولای شی او د فزیکی ورکړی او رسید څخه برخم شی .

۲.هغه  کسان  چی د افغانستان په  داخل یا خارج دی او د بانک له طریق دپیسواخیستو غوښتونکی وی،   بانکی لاندی معلومات  شامل دی  :

کابل کانک

د حساب نام :  د ژورنالستانو داعانی میراثی صدوق

د حساب شمیره:  ۶۶۸۰۰۹۱۰

۶

د حساب ډول:  A / C: CACCOR-USD

د سویفت کوډ : KABUAFKA Cor. Swift: COBADEFF

کوډ بانک: CMMERRZ BANK AG FRANKFURT، A / C # 400870104700

دلازیاتو معلوماتو په موخه زموږ سره اړیکه ونیسی  :

تلفون: +93 774 409 923

ایمیل: jlf@nai.org.af