دکابل ښار دنن ورځی په ویرجنی پیښی کی دیوه خبریال ټپی کیدل زموږ اندیښی زیاتوی

دنن ورځی په ترهګره برید کی چی دافغانستان دعالی ستری محکمی مخ ته تر سره شو، دنوروولاروی وګړو تر څنګ، یو تن خبریال چی د رپوټ دبرابرلو په موخه ددی سړک څخه تیریده ټپی شو او دکابل یوه روغتون ته ولیږدول شو.