د کار پوهانو او متخصصو شنونکو فهرست د نی دفتر چی دازادو رسنیو ملاتړ دفتر دی جوړشوی او ددوشنبی په ورځ چی د جنوری ۱۲ او دجدی ۲۲ سره سمون خوری درسنیو په اختیار کی ورکول کیږی

دا فهرست پر لسګونو هغه متخصصو شنونکو باندی متشمل دی چی نوم ،تخصص،د اړیکی شمیره ،او برښنایی پته په هغه درج ده او هغه په CD کی چمتو شوی دی او د محترمو رسنیو په اختیار کی ورکول کیږی .