درسنیزو سرغړونو غیرقانونی کمیسیون لغو کول دتولنیزو رسنیو دقانون د اجرای په موخه یو ښه اقدام بلل شوی دی

دنی دفتر چی په افغانستان کی دآزادو رسنیو ملاتړکوونکی اداره ده د رسنیو دشکایتونو او سرغړونو دناقانونه کمیسیون لغو کولو څخه هرکلی کوی او دا یو ښه کړنه دټولنیزو رسنیو دقانون د اجرای په موخه بولی.