دطالبانو له خوا د طلوع او یک تلویزونی شبکو ګواښ داسلامی ،انسانی او نړیوالو ارزښتونو خلاف کار دی

دنی دفتر دازادو رسنیو ملاتړ اداره ، دیک او طلوع تلویزون ته ګواښ دترهګرو طالبانو له خواپه سختی سره غندی طالبان په خپل دی کار سره یوځل خپله دښمنی دانسانیت او تمدن سره ښیی .