دخبریالانو اخلاقی موازینو سند دافغانستان خبریالانو ته د ټول پوښتنی په موخه

لدی چی دافغانستان خبریالان داخلاقی موازینو اړوند دیو خبریالی د واحد سند څخه محروم دی اوداسی یو واحد سند نه درلودلو له کبله خبریالان د ستونزو سره مخ دی اودځینوخبریالانو د ستونزو سبب هم همدی کبله دی .