په سیمیزو رادیو ګانو کی ددښځینه مسلکی کارکوونکو نه شتون د غټو ستونزو څخه دی

پداسی حال کی چی مالی او اقتصادی ستونزو دټولو رادیو ګانو یوه لویه ستونزه ده. خو دنی ددفتر سروی پر اساس چی تر سره کړی ده د ۱۲۰ رادیو ګانو څخه چی د هغه په اړوند سروی صورت موندلی ده،