دیوه افغان گډوال مرګ دترکیی په اوبو کی دافغانستان بیان آزادی ته یوه لویه ضایعه ده

نیدفتر ته درسیدلو رپوټوڼو پر اساس دیوه تن خبری عکاس، فیروز مظفری دډوبیدو له کبله چی غوښتل یی اروپایی هیوادونو ته پناه یوسی ، دهغه بیړی دترکیی په اوبو کی ډوبه شوی او دنورو پناه وړونکو سره یوځای مړ شوی دی.