داطلاعاتو او کلتور وزارت باید هر څه ژر دکابل او پروان دجهان تلویزونو ستونزه حل کړی

دافغانستان د اسلامی جمهوری داطلاعاتو او کلتور وزارت ، داسی چی ادعا کیږی، ددو تلویزنی شبکو ته په یوه نوم جواز صادر کړی دی چی ددی دو تلویزونو داختلافاتو او اعتراضاتو سبب شوی دی .