دافغانستان جمهوری ریاست د رسنیو وړاندیز درسنیو دجواز پرتمدید باندی ځنډ، ومانه

دټولنیزو خصوصی رسنیو دفعالیت دتاسیس د طرزدمقرری داتمی مادی پر دریمه ماده کی داسی راغلی دی :”درسنیو او بنسټونو دفعالیت په ختم کی ددی مادی په دوهمه فقره کی چی داطلاعاتو او کلتور وزارت له خوا ارزول شو یاو د هغه دفعالیت جواز دحق لاامتیاز دنیمایی برخی په بدل کی ددی مقرری د اومی مادی…