پر رسنیو باندیله هوا څخه انځور اخیستونکی کمره باندی بندیز د نړیوالورسنیزو موازینو او معلوماتو ته ازاد لاسرسی خلاف کار دی

دافغانستان دکورنیو چارو وزارت دیوی اعلامیی په ترځ کی د رسنیو په کارکی دنویو فنونوڅخه ګټه اخیستنه یعنی دهوا څخه انځور اخیستونکی کمری ” ډورن”د مطبوعاتو په کار کی منع اعلان کړی دی .