د یک د خصوصی تلویزونرئیس دناکامی طرح عاملین باید به یوه ښکاره محکمی کی په مجازاتو محکوم شی

د درو تنو ځان وژنکو نیونه او د هغوی اقرار چی غوښتل یی دیک تلیوزن د امتیاز دخاوند ښاغلی فهیم هاشمی دکور شاوخواته یی دچاودونکی توکو په تعبیه سره د هغه ترور نیت درلودل، ټولو رسنیو دت دخطر زنګ دی او دټولو نه مهم داچی یو جدی ګواش دی د بیان ازادی تحقق ته چی…