پولیس باید دآریانانیوز دخبرزیالانو د وهلو تکولو عامل ونیسی او په بلخ کی باید محاکمه شی

تیره شپه د آریانانیوز یوه ډله خبریالان په  مزار شریف ګی چی دنوروز دمیلی او د اور لوبی د جریان څخه دخبری پوښش په حالت کی وه دپولیس له لوری وهل شوی او دهغوی د فلمبرداری کمره یی هم ورماته کړی ده.