رسنیزو سرغړونو ته د رسیدنی کمیسیون، باید دولسی دجرګی دخبریال د رپوټ قضیه په ټینګه وڅاری

  د ولسی جرگی خبریال  (نوید سلطانی) یو رپوټ جوړ کړی او هغه یی دټولنیزو رسنیو له لاری خپور کړی چی په هغه کی هم اساسی قانون او هم  دافغانستان دټولنیزو رسنیو قانون نقض شوی دی