د ټولنیزو رسنیو په اونی کی څه وکړو ؟

د هری ورځی یا مناسبت څخه  نمانځنه؛  په حقیقت کی دهماغه مناست ارزښت دی چی پر هغه باور لرو دهغه خنډونو او محدودیتونو پر وړاندی مبارزه ده کوم چی په غیر قانونی ټول پورته کیږی او داپه یوه ټولنه کی یوه هڅه ده چی باید تحقق ومومیاو داچی دنی دفتر ټولنیزی رسنی او په ټولیزه…