نی د نړیوالو بنسټونو په خاص ډول دملګرو ملتونو د بشری حقونو له سازمان نه غواړی تر څو د اسلام د ستر پیامبر حضرت محمد (ص) د سپکاوی انځورونو د نشر او خپرولو سیالی مخه ونیسی

نی د داسی سیالیو په لاره اچول چی په هغی کی د اسلام د ستر پیامبر سپکاوی تصویرونو دسیالی په لاره اچول ، دبیان او ادیان دعقیدی او آزادی صریح سرغړونه بولی . د بیان آزادی د بشری اصولو یو منل شوی اصل بلل کیږی خو دا اصل  دیوه ارزښت په عنوان  نورو ادیانو ته…