نه په سپکاوی  اونه هم دبیان دآزادی په محدودیت  

نی، دافغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره دیوناما په ټویټر پاڼه کی د منځ ته راغلی وضعیت څخه  خپله اندیښنه څرګنده کړی ده . یوناما سازمان دیو رپورت دخپرولو وروسته یو شمیرشکایتونه او هم د فیسبوکی نظرونه او هم تبصری چی دراپور به پای کی خلکو لیکلی دي هغه ټول ددی سازمان له لوری پاک…