که چیری دجمهور رئیس تورنه دنی ددفتر پر وړاندی اساس ونه لری باید  جمهور رییس دنی ددفتر او رسنیزی ټولنی څخه بخښنه وغواړی  

دافغانستان حمهور رئیس محمداشرف غنی، تیره شپه د  دلیندی څلورمه  کله چی د ښځو پر وړاندی دتاوتریخوالی  دله منځه وړلو له کبله شپاړلس ورځنی کمپاین پر مهال ځینی تورونه د نی دافغانستان دا آزادو رسنیو ملاتړ اداری باندی وارد کړل.