په ۲۰۱۹کال کی د رسنیزو کارکونکو په وژنی کی ۵۰ په سلو کی کموالی

د هغه ارقامو پراساس چی دنی درسنیزو څار په دقترکی ثبت شوی دی په افغانستان کی درسنیزو خبریالانو او کارکونکو په وژنو کموالۍ منځ ته راغلی دي. دا ارقام ښیی چی په ۲۰۱۹ میلادی کال کی ۱۰ تنه خبریالان او رسنیز کارکونکي وژل شوی دي .پداسی حال کی چي په ۲۰۱۸ میلادی کال کی ۲۰…