حکومت باید دهلمند ولایت دسمون رادیو کارکونکی دوژنی موضوع په کلکه وڅاری او داڅرګنده کړی چي دهغه وژنه دهغه درسنیز کار سره تړاولری او که نه .

د هلمندولایت څخه راپورونه ددي پیښی څخه حکایت کوی چی  سفرمحمد دهلمند دسمون رادیو دتخنیک دبرخی دنیمه ورځی یا پارټ ټایم کارکونکی و چی  وژل شوی دي.