دکورنیو چارو وزارت وروستي حکم،بیان ازادی او معلوماتوته لاسرسی د  محدودیت سبب کیږی.

دکورنیو چارووزارت په هغه حکم کی چی ټولنیزو رسنیو کی خپور شوی دي او په ظاهره  د هغه مخاطبین دکورنیو چارو دوزارت منسوبین دی دبیان دآزادی او معلوماتو ته لارسی دقانون دنقض سبب شوی دی.