نی دټولو رسنیو او خبریالانو څخه په ټینګه غواړی ، کله چی د”کویدا 19″ ناروغی ساری او خپره شي، دوی دي خپلی دندي په ډیرمسولانه توګه تر سره کړی.

دهیواد رسنۍ په ډیرو حساسو تاریخی شرایطو کی قرار لری رسنی کولای شی چی پدی حساسو شرایطو خپل رول په ښه توګه ولوبوی او دخلکو برخلیک ته بدلون ورکړي. رسنۍ باید پدی شرایطو کی دښاریانو مسوولیتونه تعریف کړی. او هر ښاری ته دی دهغه رول تشریح کړی. رسنی په حاضر حالت کی کولای شی چی…