نی دبیان آزادی او دهغه دارزښتونوساتنی وضعیت ته په پاملرنی سره دهغه پلاوی دټاکل کیدو څخه اندیښنه لری، کوم چی دطالبانو سره دمذاکرې په موخه ټاکل شوی دی  

دبیان آزادی دبشری حقونوداساسی حقونو څخه شمیرل کیږی چی په وروستي ۱۸کلنو کی دغوړیدو مرحله ته رسیدلی دی .چی دا ارزښتونه، نه یوازی دافغانستان خلکو ته بلکه نړیوالی ټولنی ته هم تل د ویاړ وړخبره ده.

دحکومت اضراری بودجه باید رسنیو ته ځانګړۍ شي

دافغانستان دولت دکوید ۱۹ ناروغی ته دهغه پراختیا ته په پام کی لرنۍ سره یو ځانګړی بودیجه لږه تر لږه دهرات، قندهار او کابل،ولایتونو ته په پام کی لری. دابودجه به هغه ځانکړو زیان منونکو برخو ته په ډول ډول کاری برخو کی ویشل کیږی .