دطالبانو دمنشور په اړه باید آمریکا دتولنیزو رسنیو اندیښنو ته ځواب ووایی

پدی ورورستیو کی یوسند چی  دطالبانو ۱۴۹ماده ایز دمنشورتر نامه لاندی په رسنیو کی خپور شوی دي چی په هغه دامارات اسلامی دنظام پر جوړولو باندی تاکید شوی دي داسی چی لیدل کیږی دپخواني امارت اسلامی سره هیڅ دول توپیر نه لری.