نی درسنیو په قانون کی  د تعدیل د درولو څخه هرکلی کوی

   وروسته له هغه چی حکومت درسنیو په قانون کی دتعدیل طرح یی شورای ته ولیږل  اورسنیزی ټولنی  د مخالفت سره مخ شو، یوه تخنیکی دکار ډله جوړه شوه ترڅو دطرح دتعدیل مسئله وارزوی دا دا کاری ډله باید، یا دتعدیل اوسنی  پروسه  ودروی او یاهم  دطرح  یی ارزولی وای، په دوهمه جلسه کی، دا…