دافغانستان دسولی خبری  باید دملی او نړیوالو رسنیو په حضورکی تر سره شی

دنی دفتر دهغه وضعیت څخه اندیښنه لری کوم چی دطالبانو غوښټنه ده چی دسولی خبری دتړلو دروازو ترشا باید ترسره شی چی دتړلو دروازو ترشا مذاکرات دافغانستان دخلکو غوښتنه نده او دافغانستان لپاره دمنلو وړه نده.