حکومت نباید د یما سیاوش دوسیه لکه دنوو وژل شوو خبریالانو په څیر چی ترهګر یی دهغه د انګازی دخپرولو په لټه کی وه، له یاده وباسی

یما سیاوش د طلوع دتلویزون دسیاسی خپرونو چلونکی او د افغانستان بانک مشاور دیو نښلونکی بم په چاودنه کی ددونورو همکارانو سره شهید شو.