د افغانستان حکومت په ولایاتو کې د ویاندانو دپوستونو په لغوه کولو سره په ښکاره ډول د افغانستان داساسي قانون څخه سرغړونه کړی ده

د ملي امنیت شورا لخوا ځایي چارواکو ته په لیږل شوي لیک کې ولسمشر غني حکم کړې چې هر ولایت والي د معلوماتو دورکړی مسول دي او والیان به نور د “دویاندانو ” درلودلوحق ونه لري.