پرچاپی رسنیو باندی دنویو محدودیتونو لګیدلوادعا، د نی اداره او درسنیو دمصوونیت کمیټی یی اندیښمن کړی ده

د افغانستان رسنيۍ له هری خوا تر برید لاندی راغلی دي.  پدی وروستیو کی داسی راپورونه  رسیدلی دی، چی  د افغانستان  یوشمیر خصوصی رسنی په تیره بیا چاپی رسنی د  مجازی فضا له لوری تر ګواښ لاندی راغلی دي  دیو شمیر د چاپی رسنیو د مالکانوپه آند  یوشمیر حکومتی موظف کسان دټولنیزو شبکو له لاری…