دبشری حقونو درسنیو د څاردفتر اعلامیه  دخبریالانو د وژنو اړوند، د نی د دفتر پر اندیښنو نړیوال تایید

بشری حقونو دیوی اعلامیی  په خپریدو سره، دخبریالانو د رسنیزو فعالینو د او د رسنیزوفعالینو دکورنی د غړو د وژني چی د طالبانو له لوری تر برید لاندی راځی؛ خپورکړی اوهغه غندي. ددی اعلامیی پراساس،دبشری حقونواداره ادعا لری  چی  طالبان د ویری او ډار دفضای د رامنځ ته کیدو په خاطر په قصدی ډول خبریالان…